Ledighetsansökan

Fr. o m läsåret 2012/2013 har vi på Backluraskolan ändrade rutiner vad gäller elevers
ledighet. Detta i linje med Skolverkets riktlinjer, men grundar sig också på gällande
bestämmelser i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och
gymnasieförordningen (2010:2039). Utifrån dessa bestämmelser har nu vår huvudman,
Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad, tillsammans med oss rektorer beslutat en
gemensam rutin gällande ledigheter.

Från och med läsåret 2012/2013 kommer skolan endast att bevilja kortare ledigheter för
enskild angelägenhet såsom familjehögtider, begravning, religiösa högtider och
liknande. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Detta innebär att semester inte kommer att beviljas som ledighet.

Att ta ledigt för sina barn under pågående undervisning har över tid eskalerat i samhället.
Elev som inte deltar i undervisningen vid ledigheter riskerar att inte nå målen för
utbildningen. Det är skolans viktigaste uppgift att skapa och säkerställa en god
lärandemiljö för våra elevers kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Om elev som inte blivit beviljad ledighet ändå uteblir kommer detta att rapporteras som
ogiltig frånvaro.

Mer information om elevers närvaro och arbetet runt detta finns att läsa i Skolverkets skrift
”Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i
skolan” (2012). Finns att ladda hem från Skolverkets hemsida, http://www.skolverket.se

Dela: