Inkludering

Backluraskolan erbjuder en inkluderande utbildning för alla elever – med eventuellt stöd av specialpedagoger eller resurspersoner

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att undervisningen och elevhälsans verksamhet ska utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.

Vårt elevhälsoteam träffas varje onsdag och all personal på skolan kan kontakta teamet angående elever som de känner oro för. För att våra elever ska nå kunskapsmålen kan läraren behöva göra extra anpassningar i klassrummet, dessa dokumenteras i individuella handlingsplaner som följs upp regelbundet av skolans elevhälsoteam. När extra anpassningar inte är tillräckligt så skrivs ett åtgärdsprogram där våra insatser dokumenteras och följs upp.