Frågor om att börja på Backluraskolan (årskurs 1-6)

Hur söker jag plats på Backluraskolan för mitt barn?
Den 15 januari–15 februari varje år är det dags att söka skola. Du som har flyttat till Stockholm under en annan period fyller i blankett för ansökan utanför skolsökperioden och lämnar/skickar direkt till Backluraskolan.

Om ditt barn saknar skolplats och inte blivit erbjuden en sådan kontaktar du ditt barns skolpliktsbevakande skola. Ditt barn är inte garanterad en plats på den skolpliktsbevakande skolan. Den skolpliktsbevakande skolans ansvar är att elever i ett visst geografiskt område blir placerade på en skola nära hemmet. Stockholms Kontaktcenter (08-508 00 508) kan ge dig information om vilken kommunal skola som är ditt barns skolpliktsbevakande skola.

Hur söker nyanlända elever om plats på Backluraskolan?
Are you a newly arrived immigrant in Sweden? 

Jag vill att mitt barn ska byta skola under pågående termin, hur gör jag?
Utanför perioden för att söka skola tar vi endast emot elever i mån av plats. Kontakta expeditionen direkt för att få veta mer.

Jag vill att mitt barn ska byta skola till Backluraskolan nästa läsår, hur går det till?
Du ansöker om skolplacering till kommande läsår via e-tjänst under perioden för att söka skola, 15 januari till 15 februari.
Mer information finns på stockholm.se

Jag vill ställa mitt barn i kö till Backluraskolan, hur gör jag?
Kommunala skolor i Stockholm baserar inte antagningen på kötid. Därför har vi inget kösystem.

Frågor om att sluta på Backluraskolan

Mitt barn ska sluta på Backluraskolan, vad behöver jag göra?
Innan vi kan skriva ut ditt barn från Backluraskolan behöver vi veta i vilken skola som ditt barn ska börja. Det är därför viktigt att den nya skolan skriver under en blankett om skolbyte som du sedan kan lämna till oss på Backluraskolan.

Går ditt barn på fritidshem på Backluraskolan så ska du säga upp platsen där också. Tänk på att uppsägningstiden för fritids är en månad från det datum som blanketten inkommer till oss.

Frågor om fritidshem och avgifter

Hur skriver jag in mitt barn på fritids?
Ansök om barnomsorg via blankett
Ansök om barnomsorg via Min Barnomsorg (e-tjänst)

Hur säger jag upp fritidsplats för mitt barn?
Uppsägning av plats i stadens skolbarnomsorg
Uppsägningstid är en månad räknat från det datum som uppsägningen når skolan.

Kan ni makulera en felaktig fritidsfaktura?
Nej. Har du frågor om en faktura finns kontaktuppgift/referens överst till vänster på fakturan. Du kan också kontakta Stockholms stads Kontaktcenter på telefonnummer 08-508 00 508.

Hur mycket kostar det att ha mitt barn på fritids?
Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar 45 390 kronor i månaden eller mer. Du är själv ansvarig för att uppge hushållets inkomster via Min Barnomsorg (e-tjänst) Lämnas ingen uppgift om hushållets inkomst debiteras högsta avgift för ditt barns fritidshemsplacering.

Varför får jag betala så mycket för fritids?
Lämnas ingen uppgift om hushållets inkomst debiteras högsta avgift för ditt barns fritidshemsplacering. Förändringar i hushållet eller hushållets inkomst ska alltid lämnas via Min Barnomsorg (e-tjänst)

Frågor om fritidsklubb

Hur skriver jag in mitt barn på Klubben?
Kontakta expeditionen

Hur avslutar jag mitt barns placering på klubben?
Uppsägning av plats i stadens skolbarnomsorg
Uppsägningstid är en månad räknat från det datum som uppsägningen når skolan.

Kan ni makulera en felaktig fritidsklubbsfaktura?
Nej. Har du frågor om en faktura finns kontaktuppgift/referens överst till vänster på fakturan. Du kan också kontakta Stockholms stads Kontaktcenter på telefonnummer 08-508 00 508.

Hur mycket kostar det att gå på Klubben?
800 kronor per termin (200 kronor per månad).

Frågor om förskoleklass

Är det skolplikt för sexåringar?
Ja, Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Hur söker jag till förskoleklass på Backluraskolan?
Mellan den 15 januari och 15 februari kan du som förälder söka skola för ditt barn. Inför perioden för att söka skola skickar utbildningsförvaltningen ut information om hur det går till i Stockholms stad.

Kan jag ställa mitt barn i kö till förskoleklass?
Nej, du kan bara söka till förskoleklass under tidsperioden 15 januari – 15 februari samma år som ditt barn fyller 6 år.

Varför hamnar mitt barn i en annan skola än kompisarna från förskolan?
Det finns ingen koppling mellan vilken förskola som ditt barn har gått på och antagningen till förskoleklass. Antagningen till vår skola sker på Stockholms stads urvalsgrunder.

Jag har precis flyttat till Backlura och vill att mitt barn ska gå i förskoleklass på Backluraskolan, hur ansöker jag?
Den 15 januari–15 februari varje år är det dags att söka skola. Du som har flyttat till Stockholm under en annan period fyller i blankett för ansökan utanför skolsökperioden och lämnar/skickar direkt till Backluraskolan.

Har mitt förskoleklassbarn rätt till fritids?
Ja, gå till rubriken "Frågor om fritidshem" för att läsa mer.

Varför hamnar mitt barn i en annan skola än kompisarna från förskolan?
Det finns ingen koppling mellan vilken förskola som ditt barn har gått på och antagningen till förskoleklass. Antagningen till vår skola sker på Stockholms stads urvalsgrunder.

Frågor om försäkringar för Backluraskolans elever

Är mitt barn försäkrat under skoldagen på Backluraskolan?
Ja, staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunen. Försäkringsinformationen ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid det gällande försäkringsbrevet och de fullständiga svenska försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse, utifrån kommande våld mot kroppen. Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Vad gör jag om mitt barn har blivit skadat på skoltid?
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara alla kvitton. Gör en skadeanmälan till Crawford & Co.

Vart skickar jag en skadeanmälan?
Crawford & Co/Kommunolycksfall
Box 6044
171 06 Solna
E-post: sterik.olycksfall@crawco.se 
Telefonnummer: 08-508 29 926 

Modermålsundervisning på Backluraskolan

Jag vill anmäla mitt barn till undervisning i modersmål, hur gör jag?
Som förälder ansöker du om modersmålsundervisning till ditt barn inför varje nytt läsår genom en blankett som klassläraren delar ut i mars.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?
För att ha rätt att delta ska ditt barn använda sitt språk hemma varje dag och ha grundläggande kunskaper i språket. Minst en av barnets föräldrar ska ha det aktuella språket som modersmål. Om barnet är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan barnet få modersmålsundervisning, även om hon/han inte talar språket hemma varje dag. Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Om ditt barn tillhör något av de nationella minoriteterna, ska barnet erbjudas undervisning i modersmål. En skola erbjuder undervisningen även om det endast är en elev som ska läsa språket.

Jag har frågor om mitt barns modersmålsundervisningen på Backluraskolan, vem ska jag prata med?
Vår skolsekreterare, Britt-Marie Ögren

Skolmat, specialkost, skolrestaurangen Kompassen

Lagar ni egen mat på Backluraskolan?
Ja, all mat som vi serverar i restaurang Kompassen tillagas på plats.

Hur anmäler jag behov av specialkost för mitt barn?
Behov av specialkost anmäls via denna blankett

Är maten som ni serverar näringsriktig?
Ja, för de kommunala grundskolorna finns riktlinjer för skolmåltiderna som är antagna av utbildningsnämnden. Skolmaten i Stockholms stad - för dig som vill veta mer

Skolpliktsbevakning / Backluraskolan som skolpliktsskola

Vad innebär skolpliktsbevakande skola?
Det är den kommunala grundskola som ska se till att eleverna i ett visst område blir placerad på någon skola i området. Det finns inte någon garanterad plats för ditt barn på just den skolpliktsbevakande skolan även om du bor inom skolans skolpliktsområde.

Varför hamnar mitt barn i en annan skola än kompisarna från förskolan?
Det finns ingen koppling mellan vilken förskola som ditt barn har gått på och antagningen till förskoleklass. Antagningen till vår skola sker på Stockholms stads urvalsgrunder.

Backluraskolan är mitt barns skolpliktsskola, varför får vi inte plats hos er?
Om ditt barn saknar skolplats och inte blivit erbjuden en sådan kontaktar du ditt barns skolpliktsbevakande skola. Ditt barn är inte garanterad en plats på den skolpliktsbevakande skolan. Den skolpliktsbevakande skolans ansvar är att elever i ett visst geografiskt område blir placerade på en skola nära hemmet.

SL-kort/Terminsbiljett

Kan mitt barn i grundskolan få ett SL-kort / skolkort / terminsbiljett av skolan?
Ditt barn kan få kostnadsfri terminsbiljett. För att få terminsbiljett ska vårdnadshavarna ha gemensam vårdnad och båda måste bo i Stockholms stad (kommunen), där den ena bor längre än två kilometer från den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress. Ansökan om skolskjuts

Övriga frågor

Hur söker jag ledighet för mitt barn?
Under avsnittet Frånvaro finns all information om ledigheter på Backluraskolan.

Jag vill prata med rektor eller någon annan ur skolledningen, går det?
Självklart! Kontakta expeditionen för att boka en mötestid.

Mitt barns mobil gick sönder i skolan, ersätter ni den?
Nej, Backluraskolan ansvarar inte för värdesaker som tas med hemifrån.

Finns det rastvakter ute på alla raster?
Ja. Rastvakterna har gula västar och är ute på samtliga raster.