Elevvårdsorganisation

Elevhälsoteamet

Varje torsdag sammanträder skolans elevhälsoteam. Det består av rektor, specialpedagoger, skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska.

Elevhälsoteamet har till uppgift att besluta om elevvårdskonferens eller elevhälsomöte. Elevhälsoteamet behandlar anmälningar från arbetslagen. Teamet beslutar även om utredningar; medicinsk, psykologisk och pedagogisk. Andra åtgärder från psykolog, kurator, specialpedagog och skolsköterska kan också komma ifråga. Man prioriterar vilka åtgärder som skall göras samt i vilken ordning åtgärderna skall ske. Man beslutar också om när ett ärende är avslutat.


EVK (Elevvårdskonferens)

Rektor, elevhälsoteamet, klasslärare och vårdnadshavare träffas för att bereda och ta de beslut som kräver rektors medverkan.

EHM (Elevhälsomöte)

Elevhälsoteamet, klasslärare, representant från fritids och vårdnadshavare träffas för att bereda och ta de beslut som kan tas utan rektors medverkan. I samråd med vårdnadshavare tas beslut i frågor av medicinsk, psykologisk eller/och pedagogisk karaktär.

Arbetslagets “elevprat”

I arbetslagsmötet finns möjlighet att ta upp enskilda elevers behov. Laget skapar arbetsformer som tillgodoser alla elevers behov och utvärderar elevers framsteg.

Vid behov upprättas åtgärdsprogram. Laget bevakar att styrdokumenten genomsyrar verksamheten. Reflektion över material och kompetenser samt prioritering av  resurser/insatser.

 

Dela:
Kategorier: