Elevhälsa

På vår mottagning kan vi hjälpa till med enklare sjukvård men ibland hänvisas eleven till vårdcentral/sjukhus

Elevhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt.
Elevhälsovårdens huvudsakliga uppgift är att:

 • Följa elevernas utveckling, tillväxt och psykiska hälsa
 • Verka för sunda levnadsvanor till exempel via hälsosamtal
 • Erbjuda och genomföra vaccinationer
 • Identifiera och kartlägga hinder för elevens utveckling och inlärning
 • Vid behov remittera till mottagningar utanför skolan
 • Kontinuerligt dokumentera och hantera Elevhälsovårdsjournaler
   

I förskoleklass eller i årskurs ett erbjuds elev med vårdnadshavare ett skolläkarbesök.
Skolsköterskan gör följande undersökningar regelbundet:

 • Vikt, längd, syn, hörsel, ryggkontroller samt hälsosamtal.
 • Vaccinationer genomförs enligt socialstyrelsens riktlinjer

 

Kuratorn är skolans psykosociala expert och den som är utbildad för att se eleven i hela sitt sammanhang

Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå hur eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen. Det innebär också att arbeta för förändring och att arbeta för att problem inte ska uppstå eller förvärras. Det förebyggande arbetet är en viktig del i uppdraget.

Som elev kan du vända dig till kuratorn när du behöver en vuxen att prata med eller om något bekymrar dig, till exempel:

 • Skolsituationen
 • Mobbning
 • Familjesituationen
 • Kompisar
 • Stress, oro och nedstämdhet

   

Specialpedagogerna Åsa och Linda finns på skolan för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogerna har ett övergripande ansvar för de elever på skolan som behöver särskilt stöd för att nå godkänt resultat. Specialpedagogerna deltar i Elevhälsoteamet och i klasskonferenser. De handleder även personalen kring elevers behov av stöd.