Bra info för dig som vårdnadshavare på Backluraskolan

Välkommen till Backluraskolan!

Backluraskolan är en F-6 skola som ser till hela barnet och som erbjuder en stimulerande miljö för lärande. Vi vill att eleverna ska ha lika stor lust att lära då de slutar i vår skola som då de började.

Vi som arbetar på Backluraskolan vill vara goda förebilder genom att visa alla respekt och respektera eget och andras arbete. Vi arbetar kontinuerligt med social, etisk och emotionell träning. Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling i skolan genom främjande, förebyggande och uppföljande arbete.

Vi satsar på ökad rörelse samt stimulerande idrotts- och friluftsdagar.

Måltiderna tillagas på skolan av våra båda kockar - varje dag finns flera rätter att välja mellan.

Skolan har två fritidshem och en mellanstadieklubb.

Specialpedagoger, kurator, skolsköterska och psykolog arbetar tillsammans med personalen för elevens välbefinnande.

Skolbiblioteket finns tillgängligt varje dag och är viktigt för våra elever.

Föräldraföreningens (BAFF) engagemang och stöd är av stort värde för skolan och skolans verksamhet. Ett gott samarbete med Er vårdnadshavare är av stor betydelse för att skolan ska lyckas i sitt arbete.

På Backluraskolan arbetar vi systematiskt tillsammans med elever och vårdnadshavare genom elevrådet och föräldraföreningen.

KONTAKTER PÅ BACKLURASKOLAN

E-post till Backluraskolan: backluraskolan.BAA@stockholm.se

EXPEDITION Tel: 08-508 42 900 Fax: 08-508 42 901

Adress: Backluraskolan, Brunklövergränd 12, 165 78 Hässelby

Rektor Marita Hansson Tel: 08-508 42 902 marita.hansson@stockholm.se Bitr rektor Ann Charlotte Carlsson Taylor Tel: 08-508 42 919 / 0761242919 ann-charlo.carlsson-taylor@stockholm.se

Administrativ chef Sara Åsbrink

Tel: 08.50842975 / 0761242975

sara.asbrink@stockholm.se

Skolsekreterare vakant Tel: 08-508 42 900

Skolsköterska Marie Nilsson

Tel: 08-508 42 907 må, ti, to, fr marie.n.nilsson@stockholm.se

Skolkurator

Sofia Arenvall

Tel: 0768253750 to, fr

sofia.arenvall@stockholm.se

Skolpsykolog vakant

Specialpedagog Åsa Gissler Tel: 08-508 42 925 / 0761 24 29 25 må-to asa.gissler@stockholm.se

Specialpedagog Linda Djurestad Tel: 08-508 42 913 / 0761 24 29 13 linda.djurestad@stockholm.se

Vaktmästeri Johnny Heimlén Tel: 08-508 42 915 johnny.heimlen@stockholm.se

Vaktmästeri Bob Östman

Tel: 076-1242476

bob.ostman@stockholm.se

Fritids 1-2 Pärlan

Tel: 08-508 429 17

Pedagogiskt ansvarig: Ignacio Frez Administrativt ansvarig: Sara Åsbrink Tel: 076-1242975

Fritids FSK-3 Opalen

Tel: 08-508 429 05 Pedagogiskt ansvarig: Ann Charlotte Carlsson Taylor Tel: 076-1242919

Administrativt ansvarig: Mona Kjellin Tel: 08-50842897

Klubben år 4-6

Kontaktperson: Daniel Wynn

Tel: 08-508 429 16

Backluraskolans A-Ö för vårdnadshavare

Allergier

Är ditt barn allergiskt anmäls detta på särskild blankett. Alla som vistas på skolan visar hänsyn genom att ej använda starka dofter/parfymer och totalt nötförbud.

Allpersonalkvällar

Ca en gång per månad har all personal på Backluraskolan gemensam planeringstid och då stänger fritidshemmen och klubben kl 16.

Ansökan

Ansökan till skolan hittas på skolans webbplats www.backluraskolan.stockholm.se under dokument/blanketter. Vid antagning tillämpas i första hand närhetsprincipen. För elever som ska börja i förskoleklass eller ska byta skola sker ansökan på www.stockholm.se mellan 15 januari och 15 februari.

Arbetslag

Skolans personal är indelad i fem arbetslag; 1-2 Pärlan, FSK+3 Opalen, 4-6 Diamanten och Smaragden (specialpedagoger och praktiskt estetiska ämneslärare) som arbetar direkt med eleverna. Dessutom Kompassen där vaktmästare, expedition, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skolmåltidspersonalen ingår.

Backluraskolans dag

Anordnas i samarbete med föräldraföreningen varje år i maj/juni.

Betyg

Elever i årskurs 6 får betyg i alla ämnen utom moderna språk på höst- respektive vårtermin.

Bibliotek

Skolbiblioteket är bemannat under skoltid måndag till fredag. Alla klasser får där kvalificerad hjälp att välja böcker på adekvat svårighetsgrad. Intresserade elever i år 5 får möjlighet att utbildas till hjälpbibliotekarier. Lån sker med hjälp av personliga lånekort. Böckerna är registrerade i Winbibsystemet.

Brukarundersökning

Under februari får alla vårdnadshavare till elever i år F, 2 och 5 svara på en enkät om skolans och fritidshemmets verksamhet. Vi vädjar till er att svara på enkäten eftersom vi använder resultatet i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Busskort

I Stockholms stad gäller 2 km gångväg för elev i år F-3 och 3 km gångväg för elev i år 4-6 för att uppnå kriterier för busskort från skolan. Ansökningsblankett finns på skolans webbplats.

Byte av skola

Byte av skola ska helst ske vid årskursbyte och ansöks då mellan 15 januari och 15 februari på www.stockholm.se. Blankett för byte av skola vid annan tidpunkt finns på skolans hemsida www.backluraskolan.stockholm.se under dokument/blanketter. Vårdnadshavare skall själva ta kontakt med den nya skolan. Utskrivning av elev kan ske först när blankett inkommit med båda vårdnadshavares underskrift.

Cykling

Backluraskolan följer Trafiksäkerhetsverkets rekommendationer om cykling; Vi tillåter cykling utan förälder från år 4, före dess ska vuxen cykla med sitt barn till och från skolan. Hjälm används alltid vid cykling.

Elevråd/klassråd

Elevrådet på skolan sammanträder en gång/månad. Den demokratiska processen ska vara väl synlig och förståelig för skolans elever. Vi vill att elevernas åsikter ska påverka skoldagens innehåll. Mötesprotokoll från elevråd mailas även till föräldraföreningen.

Elevhälsan

Varje vecka träffas skolans elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. Elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd ses kontinuerligt över. Vid behov kontaktas vårdnadshavare.

Extra anpassningar

Stödinsats av mindre ingripande karaktär som är möjlig att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Fotografering/filmning

Rektor måste godkänna fotografering/filmning inom skolans område och i skolans verksamhet och finns reglerat i lagtext. (Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL), personuppgiftslagen (1998:204, PuL) samt upphovsrättslagen (1960:729).

Fritidshem

Fritidshem erbjuds alla elever i år F-3. Fritids öppettider är 06.30-18.00. Fritidshemmet har öppet alla arbetsdagar året runt. Under v. 28-31 samarbetar fyra skolor i västra Hässelby och erbjuder sommarfritids på en av skolorna. Månadsavgift för fritids debiteras 12 månader/år, blankett för anmälan till fritids finns på fritidshemmen samt på skolans expedition. Om du vill avsluta platsen behöver den sägas upp på avsedd blankett. OBS uppsägningstiden är en månad.

Förskolor

Backluraskolan har ett bra samarbete med förskolorna i området för att säkra att övergången mellan förskola och skola blir så smidig som möjligt för barnen/eleverna.

Försäkringar

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med S:t Eriks försäkring tecknat avtal om olycksfallsförsäkring med AIG Europé för barn, elever, studerande och vissa andra grupper av omsorgstagare inom Stockholms stads verksamhetsområde. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden. Försäkringen gäller i andra aktiviteter, anordnade av skolan, såsom PRAO, fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av skolan. Mer information om försäkringarna får du på S:t Eriks Försäkrings webbplats www.sterikforsakring.stockholm.se

Föräldraföreningen

Backluraskolans föräldraförening, BAFF, har som mål att stödja samarbetet mellan hem och skola genom sitt arbete för elever, föräldrar och personal. Till många av styrelsens möten inbjuds skolpersonal och skolledning för att bibehålla den goda kommunikationen. Gemensamma aktiviteter anordnas varje år i samverkan med personalen och fristående. På skolans webbplats finns en länk till föräldraföreningen.

Föräldramöten

Vid varje läsårsstart har alla klasser föräldramöten för att vårdnadshavare ska få ta del av årets planering och mål. Där ges även tillfälle att lyfta övriga frågor från vårdnadshavare. Många klasser har fler möten under året för att följa upp läget i klassen eller arbetsgrupper för klassresor eller andra aktiviteter.

Informationsmöte

Varje år i januari hålls ett informationsmöte för vårdnadshavare som har barn som ska börja i förskoleklass. Det är ett öppet möte som annonseras i lokaltidningen. Samordnade möten hålls på alla kommunala skolor i Hässelby Vällingby.

Dessutom håller Backluraskolans lärare i årskurs 4-6 ett informationsmöte om vad skolans mellanstadium har att erbjuda. Dit hälsas vårdnadshavare och elever välkomna.

IUP

Den Individuella Utvecklingsplanen skrivs gemensamt elev, vårdnadshavare, klasslärare vid utvecklingssamtalet en gång per termin. Där skrivs elevens styrkor och utvecklingsområden. IUP ska vara en hjälp för elev och vårdnadshavare att se vad man den närmsta tiden ska fokusera på. Eleven kan vid behov ha fler än två IUP per läsår.

IT

Backluraskolan ingår i Stockholms stads datasystem. För eleverna innebär det att man har tillgång till skolans nätverk hemifrån via Stockholms Skolwebb https://skolwebb.stockholm.se Backluraskolan ser arbetet med IT i skolan som ett pedagogiskt verktyg. Skolan har ett antal bärbara datorer samt iPads för det pedagogiska arbetet. Elever i år 6 lånar en iPad under läsåret.

Klassindelning

Personalen på skolan förbehålls rätten att dela in eleverna i klasser och grupper. Endast i mycket angelägna fall tillåts elev att byta klass/grupp. Ett stort förberedelsearbete ligger bakom klass-/gruppsammansättning.

Klubben

Elever i år 4-6 erbjuds plats i eftermiddagsverksamheten Klubben. Terminsavgift samt mellanmål debiteras 8 gånger per år via faktura, 200 kr/månad. På Klubben finns inte det tillsynsansvar som finns på fritidshemmet, eleverna väljer själva om de ska gå till Klubben eller gå hem efter skoldagens slut. När eleverna är inskrivna på klubben erbjuds ingen morgonomsorg eller verksamhet under jullov respektive sommarlov. Om du önskar morgonomsorg och verksamhet under jul- och sommarlov behöver ditt barn skrivas in på fritidshemmet. Då får man samma avgift som på ordinarie fritidshem. Om man önskar avsluta platsen på klubben behöver platsen sägas upp. Uppsägningstiden är en månad.

Kontaktblankett

Varje nytt läsår ska en kontaktblankett fyllas i med aktuella uppgifter för varje elev. Denna blankett används av skolan vid krissituationer så att vårdnadshavare snabbt ska kunna nås. Det är mycket viktigt att blanketten lämnas till skolan snarast efter skolstart.

Kostblankett

Elev med behov av särskild kost pga allergi, religion, vegetarian etc. ska inlämna ny blankett för detta varje läsårsstart. Blankett finns på skolans hemsida www.backluraskolan.stockholm.se under dokument/blanketter/specialkost.

Särskild kost pga allergi/överkänslighet/medicinering ska stärkas av läkarintyg.

Kränkningsanmälan

Särskild blankett finns på skolans expedition.

Kursplaner

Skolan i Sverige har en Läroplan som beskriver hur arbetet i skola, förskola och fritidshem ska bedrivas. Varje skolämne har en kursplan som beskriver ämnets mål. Den nationella läroplanen och kursplanerna finns på Skolverkets hemsida www.skolverket.se .

Kvarglömda saker

Kvarglömda kläder finns i korgar på respektive fritidshem, i matsalens hall, i idrottens omklädningsrum och andra kvarglömda saker hos vaktmästaren. Efter läsårets slut skickas kläder som ej avhämtats till välgörande ändamål.

Ledighet för elever

Ansökan för all ledighet ska ske på blankett till klassläraren i mycket god tid före ledigheten. Blankett finns på skolans webbplats www.backluraskolan.stockholm.se under dokument/blanketter. Backluraskolan är mycket restriktiv med ledigheter och påminner om att samarbete, samverkan och kamratrelationer inte kan tas med som hemuppgift. Som regel ges endast ledighet 2-3 dagar i samband med lov. Särskilt viktigt är att ej söka ledigt under perioden för de nationella proven. Lång ledighet (mer än 10 dagar/läsår) beviljas ej enligt Stockholms stads riktlinjer.

Mediciner

För elever som står under regelbunden medicinsk behandling har vårdnadshavare ansvaret för att informera och instruera skolpersonalen. Vårdnadshavare ansvarar även för att tillhandahålla medicin och/eller material, samt ansvarar för att meddela förändringar av ordinationen till skolpersonalen. Vårdnadshavare ska se till att rätt medicin följer med vid utflykt. Ett behandlingskort ska fyllas i av vårdnadshavare och kontaktperson på skolan. Kortet finns hos skolsköterskan.

OBS! Vårdnadshavarens ansvar kan aldrig överlåtas på personalen.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner får ej användas under skoldagen. Skolan tar ej ansvar för medhavda värdesaker. Skolan har en särskild mobiltelefonpolicy, se skolans Trivselregler på webbplats www.backluraskolan.stockholm.se .

Modersmålsundervisning

Om minst en vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska och använder språket i det dagliga umgänget med barnet har barnet rätt till modersmålsundervisning. För att ha rätt till modersmålsundervisning krävs att barnet har tillräckliga språkkunskaper då ingen undervisning sker på svenska. Modersmålsundervisning erbjuds från och med årskurs 1. Modersmålsläraren bedömer språkkunskapsnivån. Modersmålsundervisningen sker utöver den vanliga undervisningen. Anmälan görs under vårterminen för kommande läsår. Samordning sker med närliggande skolor. När man har börjat på modersmålsundervisning föreligger närvaroplikt.

Nationella prov

Genomförs i årskurs 3 i ämnena svenska/sva och matematik samt i årskurs 6 i ämnena svenska/sva, engelska och matematik.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Backluraskolans plan finns att ta del av på skolans webbplats www.backluraskolan.stockholm.se Trygghetsteamet har arbetat fram en "elevnära Likabehandlingsplan".

Simning

Ingår i ämnet idrott och hälsa.

Sjukanmälan

För alla elever årskurs F-6 gäller att vårdnadshavaren anmäler frånvaro på http://skolwebb.stockholm.se eller via en frånvaroapp. Information fås av lärare eller expedition.

Ny anmälan ska ske för varje sjukdag om man inte vid första anmälan anger antalet frånvarodagar. Frånvaron registreras i Utbildningsförvaltningens frånvarosystem i Stockholm skolwebb.

Skadegörelse

Backluraskolan vill främja ansvarstagande. Det är därför viktigt att den elev som med avsikt vållar skadegörelse i skolan får ta ansvar för det han/hon gjort. Vårdnadshavare kommer att kontaktas och skolan och hemmet träffar en överenskommelse om ersättningens storlek beroende på skadans omfattning och graden av uppsåt.

Skolmedling

Backluraskolan arbetar med konceptet Skolmedling, alla elever får träna sig i att hantera egna konflikter. http://backluraskolan.stockholm.se/skolmedling

Skolresa/studieresa

Resor får endast planeras i samråd med rektor. Lärare/personal från skolan ska följa med på resan och ett studieprogram måste presenteras för och godkännas av rektor. Skolan bidrar inte med finansiering utan den ombesörjs på annat sätt, dock ej regelrätt insamling. Olika typer av gemensamt elevarbete i form av loppis, brödförsäljning, teater etc. är exempel på sätt att finansiera studieresa. Eventuellt kan också bidrag sökas hos Backluraskolans föräldraförening eller Lindaustiftelsen.

Skolrestaurang

Backluraskolans restaurang, som eleverna givit namnet "Kompassen", serverar varje dag minst två olika varmrätter, vegetariskt alternativ, salladsbord och mellanmål. Skolan lägger stor vikt vid pedagogiska måltider och att eleverna ska få en näringsriktig, lugn matsituation.

Skolwebben - https://skolwebb.stockholm.se

Här anmäler du ditt barns frånvaro. Du kan även läsa rektorsbrev, veckobrev samt ta del av ditt barns skriftliga omdömen.

Du kommer också kunna boka utvecklingssamtal via Skolwebben.

Skriftliga omdömen

Skriftliga omdömen ges till samtliga elever vid utvecklingssamtal en gång varje läsår. De delges vårdnadshavare och elever via skolwebb och utvecklingssamtal.

Studiedagar

Varje läsår ligger minst fem studiedagar inplanerade för lärarpersonalen. Eleverna är då lediga från skolan och de elever som är inskrivna på fritids har rätt till omsorg. I samband med varje terminsstart ligger i regel 1-2 planeringsdagar för all personal, även då erbjuds fritidsomsorg men ibland med vikarierande personal eftersom det är viktigt att all personal får planera tillsammans.

Stöld

Skolan ansvarar ej för medtagna värdesaker eller kläder. Det bästa är om eleverna lämnar värdesaker hemma.

Trivselledare

Backluraskolan arbetar med konceptet trivselledare som innebär att elever är utbildade för att leda aktiviteter under raster. Syftet är att erbjuda roliga och varierande aktiviteter för att främja rörelse, trygghet, trivsel och elevengagemang.

Trivselpolicy

Backluraskolans trivselpolicy med konsekvenstrappa delas ut till elever och vårdnadshavare varje läsårsstart. Det ska undertecknas för kännedom. Dokumentet finns även på skolans webbplats www.backluraskolan.stockholm.se under dokument/verksamhet.

Trygghetsteamet

Skolans Trygghetsteam arbetar förebyggande och främjande för att motverka kränkningar.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen ligger i början eller mitten av varje termin och utgör basen för varje elevs individuella utveckling. Eleven leder själv samtalet som är ett trepartsamtal elev- vårdnadshavare -lärare. Samtalet utmynnar i den individuella utvecklingsplanen, IUP. Där också eventuella extra anpassningar skrivs in.

För att kunna ge en helhetsbild på lärandet och utvecklingen deltar även fritidshemmets personal i samtalen för åk 1-3.

När det är utvecklingssamtal är eleverna i åk 1-3 på fritidshemmet och åk 4-6 på klubben. Möjlighet att vara ledig finns.

Verksamhetsplan

Backluraskolans verksamhetsplan finns att läsa på skolans webbplats www.backluraskolan.stockholm.se under dokument/verksamhet.

Webbplats

www.backluraskolan.stockholm.se

Åtgärdsprogram

För de elever som befaras att ej nå de nationella målen och är i behov av stödinsatser av mer ingripande karaktär, så kallad särskilt stöd, upprättas åtgärdsprogram med olika insatser och tätare uppföljning.

Åtgärdsprogram

För de elever som befaras att ej nå de nationella målen och är i behov av stödinsatser av mer ingripande karaktär, så kallat särskilt stöd, upprättas åtgärdsprogram med olika insatser och tätare uppföljning.

BACKLURASKOLAN

Brunklövergränd 12

165 78 Hässelby

Telefon: 08-508 429 00

E-post: backluraskolan.BAA@stockholm.se

Webbplats: www.backluraskolan.stockholm.se

Rektor: Marita Hansson

Bitr rektor: Ann-Charlotte Carlsson-Taylor

Admin.chef: Sara Åsbrink

Dela:
Kategorier: