Föräldraföreningen

Backlurabaff är en ideell förening för familjer med barn i Backluraskolan. Föreningen vill i samarbete med familjerna och skolan verka för god trivsel i skolan, en hög undervisningskvalitet, en trygg uppväxtmiljö och möjlighet till en allsidig utveckling för eleverna. Föreningen bidrar också ekonomiskt till diverse aktiviteter i skolan.

Vad gör föräldraföreningen?

Styrelsen

För att kunna påverka våra barns miljö har styrelsen egna möten som hålls var 6:e vecka och skall vara protokollförda. Protokollen distribueras till klassombuden, som i sin tur för protokollen vidare till alla föräldrar. Protokollen läggs också ut på föreningens hemsida. Styrelsemötena är skolans rådgivande organ, där skolledning och föräldrarepresentanter diskuterar allt som rör skolan, så som ordningsregler, skolmåltider, rastvakter, kamratstödjare, lokalfrågor, budget m.m. Skolledningen strävar efter att representera med minst en person på varje styrelsemöte.

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet är skolans organ som verkar för att förhindra mobbning, utfrysning, trakasserier bland elever, utbilda skolans kamratstödjare och aktualisera och förnya det antimobbningsmaterial som används på skolan. Föräldraföreningen tar del av Trygghetsteamets arbete och kamratstödjeträffar via styrelsemötena.

Klassombuden

Klassombuden är den dubbelriktade länken mellan föräldraföreningen och familjerna. Varje klass väljer 2 klassombud till föräldraföreningen. Klassombuden och styrelsen träffas på klassombudsmöten 1 – 2 ggr per termin. Klassombuden skall se till att information sprids till familjerna, samt organisera klassen föräldravandring efter givet schema.

Årsmöte

Årsmöte där nya medlemmar till styrelsen väljs hålls i oktober varje år.

Dela: